מעמד האשה בשחר ההיסטוריה על פי ספר בראשית


בעידן הליברלי של היום ישנם בני אדם רבים בעלי נורמות ליברליות התופסים את האיש והאשה במעמד שווה. מטרתם של חלקם היא לפעול למען החלת שוויון זכויות לאשה כמו לגבר. קיימים גם בני אדם בעלי ערכים דתיים המאמינים גם בשוויון יחסי המגיע לאשה. ועל כן הם מנסים להפוך את הדת או לפרשה כשוויונית יותר ביחסה למגדר הנשי. הנושא של מעמד האשה חשוב לרודפי צדק רבים המבלים את זמנם המוגבל בעיסוקם למען האידאל שלהם בנושא. אך לא רק כיום העיסוק במעמד האשה היה חשוב, אלא גם בראשית ראה לנכון לעסוק בנושא חשוב זה ועל כך אכתוב כדלהלן ואפרש מס' ציטוטים מספר בראשית העוסקים בבריאת האשה ובעונשה לאחר האכילה מן עץ הדעת טוב ורע.

אדם וחוה – הנס הולביין

 1. בראשית א',

"כו. ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ. כז. ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם. כח. ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ.

בפסוק כ"ו ניתן להבחין שהאל מצהיר על רצונו ליצור את האדם. ובפסוק כ"ז כתוב על מימוש הרצון ובריאת האדם. בסוף הפסוק התורה מתארת שהאדם נברא זכר ונקבה, והכוונה בכך, לפי הבנתי העצמאית, שגזע האדם נוצר כשהוא זכר ונקבה, אולם לנקיבה לא קוראים אשה אלא אדם. בנוסף בפסוקים כ"ז – כ"ח רואים התייחסות אליהם בלשון רבים, כלומר, הם היו שני ישויות אנושיות.".

 1. פרק ב',

"ד. אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים. ז. וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. ח. ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר…  יח. ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו. יט. ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. כ ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו. כא. ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה. כב. ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם כג. ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת.".

בפרק ב' פסוק ד' הכתוב מתאר את היצירה שוב. בפסוק ז' הוא ממשיך ומתאר את בריאת האדם ללא כל פרוט לגבי המגדר. בפסוק י"ח, האל מכריז על רצונו לברוא לאדם סייעת. בפסוק כ' הכתוב שוב מתאר שלא נמצא לאדם עזר כנגדו, כלומר, הוא זקוק לעזרה. בהמשך בפסוק כ"א, מתואר שהאל הרדים את האדם ולקח לו צלע. ובפסוק כ"ב כתוב, שהאל יצר מן הצלע הזו אישה והביאה אל האדם.

יש לציין שכעת ניתן לראות שמופיעה המילה אישה לראשונה, שהיא נעשתה מצלעו של אדם, הובאה אל האדם ונוצרה למען האדם. כזכור, בפרק א' פסוק כ"ז, הנקבה לא נקראה אישה, אך כעת כן. בהמשך, בפסוק כ"ג, האדם מצהיר שהאישה היא עצם מעצמותיו, בשר מבשרו, אשר היא קרויה אישה כי מאיש נלקחה.

ידוע ומפורסם משפטה של סימון דה בובואר, (המין השני, כרך שני – 1949), "אשה לא נולדת אשה, אלא נעשית אשה.". בדומה לכך אין הנקבה נעשית אשה עד שלא תיווצר מצלעו של אדם. כשלפני כן היא קרויה אדם, לא אישה.

מה קרה לנקבה שהוזכרה בציטוט הראשון? איני יודע. אולם ייתכן שהאל ברא אותם אחד אחרי השני ופשוט בהתחלה בראשית תיאר זאת בקצרה ללא התעמקות וההרחבה שיש לגבי העניין שלאדם אין עזר כנגדו ולא קרא לה אשה אלא אדם ובהמשך העניק לה את השם אשה וכולהו. עוד אופציה שהאדם לא הסתדר איתה. ולכן האל ברא לו נקבה חדשה שהרי הוא לא מצא עזר כנגדו באדמית הראשונה. וזה מובן שהרי האל ברא זכרים ונקבות לכל בעלי החיים והם הסתדרו. האדם היה יחודי. ואולי לכן כתוב ולאדם לא מצא, כלומר, ניסה ולא הלך. כמו כן, יש את ההדגשה של אדם הזכרי שהיא עצם מעצמיו ובשר מבשר ומאישה לוקחה. ואם כן, מעניין מדוע אדם אבינו לא הסתדר עם אדם אימנו והיה צריך לחכות לחוה אמנו. האם אהבה מוצלחת ובעלות זכרית חייבים ללכת ידי ביד?!

Adam and Eve in the Garden of Eden: The Creation of Adam and Eve Gilded bronze, 1425-1452 31 3/8 x 31 3/8 inches (80 x 80 cm) Baptistry, Florence

 1. פרק ג',

"ו. ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל… יז. ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך יח. וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה יט. בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב.".

בפרק ב' פסוק י"ז האל מצווה את האדם לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ככתוב: "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות". בפרק ג' פסוק ו', האישה אוכלת מהפרי האסור ומאכילה את אישהּ. בפסוק י"ו האל מעניש את האשה על מעשיה של אכילת הפרי והחטאת בעלה באכילה, בעונש הכולל ריבוי עצב והריון, צער לידת בנים, תשוקה ושיעבוד לגבר.

ההסבר לעונש הוא, מכיוון שלאשה, שנבראה למען שתשרת את אדם, היה זמן פנוי ושמחת חיים יחד עם עצמאות. על כן היא צריכה להיות עצובה וכואבת, מרותקת בגידול ילדים עם שיעבוד תשוקתי-מנטאלי ופיזי כלפי הגבר. את האשה מענישים בהשבתת שמחתה. אולי כי דיכאון מוריד אקטיביות. כמו כן, מענישים אותה בכניעות לבעלה. כלומר, אין לה זמן, ולא רק שמחה. היא שולית ומשועבדת למשילות הבעל בה, כמו בעל חי וגם בדבר הכי אינטימי ובסיסי, התשוקה. היא נבראה למען הגבר ולשרתו בקלות, בפועל היא קטפה לו פרי אסור. כך גם לגבי פרי בטנה, זה לא יהיה בקלות, העניין לא יהיה מהנה, אלא כואב. על ידי הדברים הללו מאלפים את האשה. בכך תמנע ממנה ההפרעה לבעלה בפיתויים בעייתיים.

לגבי עונשה של האישה, לא ברור שהיא צוותה בעניין. אולם היא אומרת לנחש כך בפרק ג' פסוק ב'-ג':"ב ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל ג ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון". וכן לגבי דו השיח שלה עם האל כתוב כך בפסוק י"ג:"ויאמר יהוה אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל". שמא בגלל שהיא נספחת של אדם כשפחתו, אזי היא נתחייבה דרך ציוויו. יהיו כאלו שיוכלו לדייק פה שהאשה היא הנקבה שנקראה בשם אדם שפוצלה כדי להיות לעזר כנגד אדם. אולם איני יכול להגיד זאת כי לא ברור לי מדוע הנקבה 'האדמית' תורד למעמד משרתת ללא סיבה. אולם ניתן להגיד שהאל פועל ללא כל סיבה, אולם לפי העונשים שהוטלו על הגורמים המעורבים בחטא האכילה מעץ הדעת טוב ורע, משמע שהאשה חשבה לא כך.

בפסוקים י"ז-י"ט כתוב עונשו של אדם מכיוון ששמע לקול האשה ואכל מן העץ האסור, נענש  שאדמתו תהיה ארורה, בעיצבון יהנה ממנה, על אף מאמציו והשקעתו בקרקע היא תצמיח לו קוץ ודרדר, יאכל עשב ובזעת אפו יאכל לחמו. וההסבר לגבי עונש האדם, כזכור האל ברא לו עוזרת. העוזרת הביאה לו פרי אסור. העוזרת מסייעת לו לנוח ולקיים חיי פנאי. הפנאי מאפשר לו לחטוא כי יש לו זמן להקשיב לה. אי לכך יש עניין להתיש אותו. כמו כן, היות והוא היה כפוי טובה, האדמה כפויה כלפי השקעתו. ואם הוא חטא באכילה, אזי הוא גם סובל באכילה. על אף שהאדם התרשל בניהולו על האשה, הוא קיבל עונש פחות יותר. הוא לא משועבד אדם אחר מלבד האל או יולד ילדים. הוא מעט עצוב וצריך לעבוד קשה. אולם ברם, אולי זה משרת את האשה שכך יש לזכר פחות זמן ורצון להתעלל בנקבה שלו.

אפשר לומר שהעונש שקיבלו אדם ואשתו, זהו עונש המוטל עליהם בלבד, ולא על צאצאיהם. וכמו שרואים לגבי עונש הנחש בפרק ג' פסוק י"ד, "ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב.", רואים שכאן יש אמירה לדורות מזאת שכתוב ובין זרען ובין זרעה. אולם דורי דורות של מאמינים ראו בזאת הסבר לטבע המגדרים של הזכר והנקבה. וניתן להבין, שאחרת מה חשוב לספר את הסיפור של בריאת האשה, החטאת הגבר בעץ הדעת טוב ורע ועונשה, אם לא כמעשה אבות סימן לבנים.

 1. פרק ג'

בפסוק כ' האישה מקבלת את שמה ממושלה, אדם, כמו אדון הנותן שמות לעבדיו וילדה לבובותיה, ככתוב בפרק ג' פסוק כ':  ".  ויקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל חי.". חשוב לבראשית להגיד שהאשה הקרויה חוה נחותה ומושפלת לאדם. למה?! אולי כדי להדגיש את הסמליות של האשה כיצירה שנוצרה למען הגבר ומן לגבר. לפי ההצעה השאדם לא הסתדר עם האדמית הנקבית אז העניין מובן שהרי הוא בחר ליצור חיים מחוה ולא מהנקבה ולכן היא אם כל חי.

Adam And Eve – Painting from paradise – francesco

לסיכום, אנו רואים שהנקבה, בשונה מהאשה, יכולה להיות שוות ערך לזכר ולהיקרא אדם. אך האישה מעצם בריאתה נוצרה למען שרת הגבר, מן צלע הגבר וקרויה על שמו. היא מעלה בתפקידה, ובאופן אקטיביסטי החטיאה את האדם, נענשה בשעבוד כלפיו ולבסוף מושלה ומושא תשוקתה העניק לה את שמה. בנוסף, התורה חשה צורך להגביל את האשה. דבר זה מעיד על הכוח הטמון בה ושאולי יש חשש שהיא תהרוס את המצב הקיים. ברור לי שדורות רבים של אבותיי ואולי גם אימותיי נקטו בקטעים הללו כדי להסביר לאשה שמצבה עגום בגלל שהיא סוג ב' נצחית שהרי גם אחרי שנבראה למען הגבר היא מעלה באל ובאישהּ. הצעתי גם הצעה שהאדם לא הסתדר עם האדמית הנקבית ולכן האל העניק לו את האשה.

20 מחשבות על “מעמד האשה בשחר ההיסטוריה על פי ספר בראשית

 1. max maxmen

  האידיאל של שוויון היא תמיד תחת מסגרת. כלומר יש ישות דמיונית שנקרא מדינה\חברה\גזע\לאום, וכל פרטיה תחת סמכות ריבונית כפיתית עם שוטר וכו' וכו'. ואז כל פרטיה יכולים לדרוש שוויון מול השרלטן הראשי הכופה את חוקותיו. כלומר יש כאן טענה צודקת של שוויון אם באמת שני עבדים של המשטר שווים.
  ביהדות שהיא מתחילה לא חברה ולא ריבון, היא אלא משפחה גרעינית של כל משפחה ומשפחה של המשפחות החופשיות והבני חורין. ולכן השאלה ממש לא רלוונטי. בני זוג סוגרים הסכם לכל החיים למען מטרה נעלה של ליצור חיים לדורי דורות. ואם המטרה והתכלית העיקר, אז שניהם עושים הכל בכל מכל כל להשיג את המטרה הנעלה שלהם.
  המטרה והתכלית היא אישית פרטית של כל זוג\משפחה. מה שאין כן אצל בני המשטרים שהמטרה העליונה היא הישות הדמיונית שנקרא מדינה גזע לאום וכו' וכו'.
  במשפחה החופשית וגם אצל המשטרים עד לא מזמן, רק אחד מבני הזוג יצא לעבוד בחלוקת העבודה החברתית, והשני ניהל את הבית\המשפחה.
  מאז המלחמה המשטרים כופיים על שני בני הזוג להיות חלק בחלוקת העבודה החברתית. בכפיה כזו בוודאי שחייב להיות שוויון בין העבדים בחלוקת העבודה הכפייתית. מה עוד שהמשטר מעוניין מתחילה שיהיה כזו התחרות, ככה יש יותר צמיחה לטייקונים החזירים. מה עוד המשטר תמיד נגד המשפחה כי הוא רוצה אותם לעצמו ולכן עבדות הזוג למשטר.
  ואם הקרובים להון שלטון, מרוויחים יותר, אז למה שלא יהיה שוויון הזדמנויות לנשים ולגברים להיות חלק בפוליטיקה וכו'
  מכאן כל הסיפור של שוויון האישה.
  ביהדות אין את כל הדברים האלה מהסיבה הפשוטה שאין חיה כזו שנקרא משטר, אין ריבון אדם על אדם, כל אדם הוא בן חורין לגמרי.

  לגבי הפירוש של פרשת אדם וחוה:
  אני חושב שחסר כאן את העיקר "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד"
  הרי יש מיתוס\הגדה שצריך להביא לנו את המסקנה, והמסקנה היא "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" = טוטלי פמיניסטי. הרי מתבקשת משוביניסטים שיהיה כתוב על כן יעזוב אישה את אביה ואת אימא וידבק באיש והיו לבשר אחד?!

  אייך לומדים את הפרשיה ברמה גבוה אצל החרדים?
  ובכן. כל אדם בכל הווה הוא אדם הראשון במקראי שממנו תצא כל בני אנוש בעתיד. והכל תלוי בו האם הם יהיו כמו צאצאי האדם המקראי הראשון, או הם יהיו יותר טובים.
  כל אדם בהווה אין לו משיכה מינית דטרמיניסטית לנקבה וההפך, אילו בני אנוש לא עזבו את הג'ונגל והחליטו להיפרד מהג'ונגל ולחנך ולעצב את צאצאיהם.
  כלומר הזוגיות של האדם היא דעתנית ולא דטרמיניסטית.
  יש שמבינים את זה, ובשבילם לא צריך את מטפורת הניתוח המקראי בכדי לחבר אותם כזוג. יש שלא מבינים את זה או הם עוד צעירים, להם נצרך הגדה\מיתוס בכדי לעורר אצלם את המחשבה: למה המקרא מספרת לי סיפור הזוי שכזה? ואם נאמר לרגע שזה נכון, אבל אני לא עברתי ניתוח ולכן למה שאני יעזוב את הורי? ואם צריכים להיות בשר אחד למה מתחילה הניתוח? ויש עוד מאות שאלות שנשאלות על ידי המיתוס שהמיתוס עצמו דורש מהמשכיל הצעיר לחשוב עליו.
  מהי הקללות במטפורה המקראית? קללות באים לדרוש עזרה. כלומר אם אדם לא בריא אז נדרש מאתנו לעזור לו. הרי אין מצווה בתורה ללכת לג'ונגל לדרוך על נחשים כי המטפורה מקלל אותו.
  ולכן המקרא אומרת כאן דבר פשוט. אתה בהווה לא דטרמיניסטי אלא דינמי. שום דבר בטבע לא יחבר אותך לאישה וההפך (נאמר שעד הניתוח האדם דפק כל מה שזז בג'ונגל כי זה מה שהוא בלי דעת), בכדי ליצור חיי נצח לשניכם. ולכן אתם אמורים להיות דעתניים. ולהבין שרק עם החיבור ביחד לכל החיים, יחבר אותכם לבשר אחד על ידי הילדים. כלומר הילדים הם חמישים אחוז מהאבא וחמישים אחוז מהאימא.
  וכאן נשאלת השאלה, למה הנקבה שהיא תמיד בטוחה בילדיה, צריכה גבר לכל החיים? גבר צריך הסכם עם אישה, אחרת מנין לו שהילד שלו. אבל אישה צריכה כמו הנחשית להפיץ ריח מיני למרחקים ודטרמיניסטית יבואו עליה כל החרמנים בסביבה. (זה לעומק סיפור הנחש המקראי)
  התשובה היא שיש לאישה בינה יתירה, כלומר היא חושבת יותר מדור אחד. בדור הבא לבן שלה, היא צריכה אישה. אחרת הבן שלה לא ישרוד.
  ולכן היא סוגרת דיל עם גבר לכל החיים.
  ביהדות למשל האישה פטורה מנישואין ולמה? כי היא באמת לדור הראשון לא צריכה את זה. ולכן אם הגבר רוצה אישה לכל החיים?! שישלם = הכתובה הפמיניסטית ההלכתית.

  על המשפחות החופשיות האלה, הגיע "נמרוד" המקראי וכפה את עצמו עליהם ודרש מהם עבדות נצחית = המצאת הישותיות הכפיתיות הדמיוניות. ועד יומינו אנו כל המשטרים הם ה"נמרוד" המקראי שרוכב על תבונת האדם החופשי ומשפחתו ומוצץ את דמו. ובכל דור ודור מתחדשים הגזירות הכל בכדי לפרק את המשפחה ולהפריד את הילדים מההורים. להפריד את האישה מהגבר וההפך. כפי שמסביר את זה בטוב טעם הרב הגל ימ"ח: "כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)

  לסיום אני ממליץ על מאמרי "בינה יתרה באישה ?!" בכדי להבין את הסיפור עם הנחש והניתוח

  בינה יתרה באישה ?!

  Liked by 1 person

   1. max maxmen

    בוודאי, שיש כתובה פמיניסטית, אייך זה שוויון? שהבעל חייב לעזוב את ההורים לטובת אשתו אייך זה שוויון? שרק הגבר חייב בפרו ורבו אייך זה שוויון?
    אבל לא זה הנקודה שלי. הנקודה שלי כאן להוכיח שאין חיה כזו שוויון בזוגיות של בני חורין. כי עצם העובדה שרק הבעל צריך את זה (אחרת אין לו ילדים משלו, מה שאין כן אישה תמיד בטוחה בילדיה), ידה של האישה על העליונה. ולכן באמת הכתובה היא פמיניסטית.

    אבל אצל בני המשטרים, הילדים במילא לא של ההורים (לדברי גיל סיגל, פרופ‘ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי), והזוג עצמו שייכים למשטר, לישות הדמיוני שנקרא מדינה. אז למה שהעבדים של המשטר לא ידרשו שוויון?!

    Liked by 1 person

 2. arikbenedek

  הדת היהודית ושתי הדתות המונותאיסטיות שהתפתחו ממנה, הקונפוציוסיזם הסיני או הבודהיזם מסבירים היטב מדוע האשה נחותה, עקרונית. כל אלה דתות שגברים משרתים בהן בקודש, וכוח גברים אלה זהה לכוחם של שליטים "רגילים" [מלכים, קיסרים וכו'] אמנם מדי פעם בצורה חריגה צצה לה איזו מלכה שולטת, אבל לא ממש מענינות אותה בנות מינה וזכויותיהן.
  לדעתי ההסבר המרכסיסטי מציע תשובה לא פחות טובה מההסבר הדתי-המיתולגי לנחיתות האשה, מעבר לנחיתות הביולוגית מבחינת "כוח", והתכונה הנוראה והמאיימת: מחזור חודשי והיכולת ללדת ילדים.
  סיפור בריאת האדם מצלעו של אדם מזכיר לי שהדגים החיים עם שושנות הים, שושנונים, הם זכרים שאח"כ הופכים לנקבות, ואולי הבורא היהודי ידע את זה או למד מהם את הפטנט.
  כל השאר הינם סיפורים מיתולוגיים כמו בשאר המיתולוגיות בעולם שמנסים לתת משמעות לחיים חסרי בטחון והגנה, אלא אם כן אתה זכר אלפא [מעמד חברתי גבוה, מטופל ומוזן כמו מלכה בכוורת]. אגב, כוורות וחרקים, היתכן שלהם היה בורא אחר שהעדיף נשים על גברים\ אולי בוראת?
  מה שכן, החרדה והפחד מנשים כלכך חזק, שהרי אשה אחת הניעה מלחמות עולם [מלחמת טרויה], ומלכה מצרית אחת שגעה קיסרים רומיים.
  אשר על כן
  עבור אנשים חופשיים שמבחינתם המילה "סובייקט" נטולת מין/מגדר ומתיחסת לגבר/אשה כאל אותה/ותו יצור חי מאותה משפחה ביולוגית [הומוספיינס, נגיד] לא בדיוק מבינים ורוצים להבין את ההסברים שאתה מעלה.

  אהבתי

   1. max maxmen

    אני חושב שאתה טועה כאן בגדול. בכל ספר בראשית בפרט ובתנ"ך בכלל, הנשים הן החזקות.
    זה מתחיל בעצם העובדה שאדם מאשים את אשתו. שוביניסט לא היה מאשים את אשתו רק להפך היה לוקח את הקרדיט של אכילת עץ הדת לעצמו.
    כלומר מחבר המטפורה לא היה שוביניסט.
    בהמשך נשות למך
    אשת אברהם שרה כופה את שפחתה על אברהם וכן רחל ולאה נשות יעקב כופות את שפחתן על יעקב. רבקה אשת יצחק ביחד עם בנה יעקב עובדים על יצחק הזקן וגוזלים את הברכות.
    השמות לילדים האימהות קובעות. כל שנים עשר השבטים שמות שהנשים נתנו וככה קין והבל שמות של האימה.
    סיפור עבד אברהם עם משפחת בתואל.
    מרים כמנהיגת בני ישראל במצרים ביציאת מצרים ובמדבר.

    האמת אפשר לומר שהיסטורית עד מלכות פרס בני אנוש סבלו משוביניזם אלא אצל המלכויות. כפי שאפשר לראות משיח לפי תומו בחז"ל שדנים על חופש הילד שנמנע בסוגי משפחות בזמן המקרא:
    "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו "מלכות" (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבה)

    מאז מלכות פרס עד ימינו, בני אנוש סובלים משוביניזם. האימפריה השלטת הראשונה על כל בני אנוש קבע בחוק את השוביניזם "וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שרר בביתו ומדבר כלשון עמו" (אסתר א כב)

    יודעי חן יודעים שכל סיפור מגילת אסתר וחג הפורים היא המלחמה היהודית נגד השוביניזם של המלכויות.
    הסיפור מתחיל עם מרד ושתי ואחריו החוקים השוביניסטיים כנ"ל, ומיד אסתר (דווקא אישה) כובשת את הממלכה שהיא נוקמת בשוביניסט הגדול "המן" הרשע.
    כתבתי פעם מאמר על כך. ראה "חג פורים = המלחמה היהודית נגד השוביניזם"

    חג פורים = המלחמה היהודית נגד השוביניזם

    אהבתי

     1. max maxmen

      בפעול שולט הבנק שקיבל את שליטתו מהמשטר.
      אתה שואל ברצינות?! זה תלוי לגמרי בכל אינדיבידואל ובכל זוג. כל זוג שלא יתנהל בתבונה, יראה רק גהינום. כלומר כל עמלו ירד לטמיון.
      אם יש מטרה נעלה של הזוג לראות דורות ישרים, אז שניהם יעשו הכל שהמשפחה יהיה מקום של גן עדן.
      אתה חייב להבין שכל יהודי רוצה לסגור את עיניו ביגיע יומו, ולראות לפחות כאלף יוצא ירכו כולם אנשים ישרים. שסבא שלי נפטר לעולמו בגיל 95, הוא פשוט חייך מול כל 1300 יוצא ירכו.
      שזוג צעיר עומד בחופה, הוא רואה מול עינו את התמונה הזו. ולכן הם יעשו הכל שזה יצליח.
      שיש מטרה ומשמעות חיים, שום דבר בעולם לא יכול לעמוד נגדו.

      בכל זאת עם כל הדברים הנעלים, ביום יום בוודאי שהאישה שולטת בהכל. אתה מכיר זוג שלא האישה שולטת?! נו באמת.
      גם במקורות נאמר "חכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסנו" (משלי יד א)

      אני רוצה להדגים לך כמה כוח יש לאישה בהלכה.
      תחשוב על זה. אתה כגבר סוף סוף מוצא את אהוב ליבך ושניכם בעמל רב, בונים את קן המשפחה שלכם. באיזה יום רע, בא האישה עם טיעון פסיכולוגי דבילי, של "מאוס עלי" והיא מחריבה לך את הכל. כלומר מבחינת ההלכה מספיק טיעון הזוי כזה בכדי להצדיק לדרוש גט = להחריב את קן המשפחה ברגע.
      אז ספר לי שהגברים שולטים בזוגיות ביהדות.

      לסיום אני הספר לך סיפור חז"לי שמסביר לעומק למה הזוגיות אצל היהודים מצליח מה שאין כן אצל בני המשטרים\המלכויות.

      שאלה אישה עם יכולות, את ר' עקיבא: מה עושה האלוהים ביום יום אחרי שגמר את הבריאה בשש ימים?!
      ענה לה ר' עקיבא: האלוהים מזווג זיווגים. כלומר הוא שדכן.
      האישה: זה הכל?. גם אני יכולה – אמרה בתרועת ניצחון. ולקחה את כל העבדים שלה ושידכה אותם עם השפחות שלה.
      למחרת כל העבדים והשפחות בואו אליה חבולים ממכות.
      חזרה לר' עקיבא ואמרה "אני מרימה ידים"

      מה עומק המטפורה החז"לית כאן?
      פשוט. שבני זוג מתחתנים כבני חורין כי יש להם מטרה נעלה של ליצור חיים מחוק הטוב להיטיב. אז כביכול התבונה האלוהית פועמת בזוג, כמו שהוא יצר את העולם מחוק הטוב להיטיב, ככה ההורים יוצרים חיים מחוק הטוב להיטיב.
      ולכן זה נקרא כאילו האלוהים משדך ביניהם.
      אבל אם הזוג באים כבני משטר להוליד ילדים לדגל\למדינה, ובהמשך להעביר אותם למולך לצבא ולהקריב אותם למות כרווקים למען הדגל?! למה אנו חושבים שזוגיות כזו יכולה להצליח?! ולכן הם באים לשופט חבולים ממכות.

      לסיום: כל זוגיות שבא כי ככה זה, כי כולם מתחתנים, במיוחד אצל בני המשטרים שאין משהו שמחזיק אותם לנצח (כי הילדים לא שלהם בחוק). ולכן יכולה הזוגיות להתפרק ברגע אחת.
      אבל אם הזוג הם בני חורין ויש להם מטרה נעלה לזוגיות שלהם, אז שום דבר לא יכול לפרק את המשפחה. ולכן זה מצליח.

      אהבתי

       1. max maxmen

        אין ביהדות סמכות ריבונית ולכן אין סמכות להעניש.
        הרבה לא מבינים את המושג של עונשים בתורה. העונשים היא ברומטר לחומרת העוון. היא לא להעניש הלכה למעשה. אפי' לגבי המקושש עצים בשבת במדבר, אומרים חז"ל שהוא עשה את זה לשמה, כי חז"ל הבינו שעונש מיתה על חילול שבת היא כנ"ל ולא למעשה.
        אנחנו חייבים להבין שתרבות שמענישה = סמכות ריבונית, היא תרבות שמראש מוותרת על רמת תרבות גבוה והופכת את בני התרבות לגן ילדים עם בייביסיטר. כלומר גם מנהיגי התרבות ילדים וק"ו בני התרבות שמתרגלים לרכל ולהפיל את חבריהם כמו בגן הילדים. ועינינו הרואות שבני התרבות המודרני צורך על תקן יום יומי רכילות, ולא רק בין אדם לחברו, אלא רוצה לראות את מנהיגיהם תלויים בכיכר העיר. אנו רואים אייך הפרקליטות והמשטרה מבינים מה האספסוף דורש ובלי בושה מספקים להם כאלה סיפורים.

        אהבתי

         1. max maxmen

          לא, לא היה להם את הזכות. כמו שאין למדינה היום את הזכות.
          אני הדגים לך את זה עם סיפור הריגת עובדי העגל.
          המקרא אומרת במפורש שמשה אמר (שמות פרק לב)
          (כו) וַיַּעֲמד מֹשֶׁה בְּשַׁעַר הַמַּחֲנֶה וַיּאמֶר מִי לַיקוָק אֵלָי וַיֵּאָסְפוּ אֵלָיו כָּל בְּנֵי לֵוִי:
          (כז) וַיּאמֶר לָהֶם כּה אָמַר יְקוָק אֱלהֵי יִשְׂרָאֵל שִׂימוּ אִישׁ חַרְבּוֹ עַל יְרֵכוֹ עִבְרוּ וָשׁוּבוּ מִשַּׁעַר לָשַׁעַר בַּמַּחֲנֶה וְהִרְגוּ אִישׁ אֶת אָחִיו וְאִישׁ אֶת רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת קְרבוֹ:
          (כח) וַיַּעֲשׂוּ בְנֵי לֵוִי כִּדְבַר משֶׁה וַיִּפּל מִן הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא כִּשְׁלשֶׁת אַלְפֵי אִישׁ:

          ותראה את תגובת חז"ל שמכחיש שמשה קיבל כזו נבואה.

          אליהו רבה (איש שלום) פרשה ד ד"ה מפני מה זכה

          ויעמד משה בשער וגו' ויאמר להם כה אמר ה' וגו': "מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ שלא אמר לו הקב"ה למשה כך לעמוד בשער המחנה ולומר מי לה' אלי ולומר כה אמר ה' אלהי ישראל", אלא שהיה משה צדיק דן קל וחומר בעצמו, אמר, אם אני אומר לישראל, הרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו (שם /שמות ל"ב/ כ"ז), יהו ישראל אומרים, לא כך למדתנו, סנהדרין שהורגת נפש אחת בשבוע נקראת מחבלנית, מפני מה אתה הורג שלשת אלפים ביום [אחד], לפיכך תלה בכבוד שלמעלה, שנאמר כה אמר ה' (בלי שאמר לו, ובאמת חז"ל שואלים איפה אמר לו ? ומתרצים "זובח לאלהים יחרם" (שמות כב' יט')ויש בחז"ל שמתרצים שאמר לו לך רד = מרדות כלומר רד מלשון מרדות הם צריכים (שמו"ר max ) מה ענין שלאחריו, (כלומר ראיה שבאמת לא האלוקים אמר לו max ) ויעשו בני לוי כדבר משה (ולא כתוב כדבר האלוקים max )

          אהבתי

   1. arikbenedek

    זה בסדר, לא צריך לצטט את ריה"ל, שהיה בהחלט חופשי הניגוד לשאר העבדים שהאמינו באותו אלוהים. אבל זה ויכוח אינסופי, ולטעמי מיותר, כי לא תשכנע אותי וככל הנראה לא אשכנע אותך.

    אהבתי

    1. max maxmen

     א. דיון אינטלקטואלי, לא בא לשכנע אלא לדון במציאות. אינטלקטואל חייב להבין שכבן משטר כל מה שלמד תחת המשטר ומטעמו של המשטר, היא לימוד אינטרסנטי. ובמקרה שלנו המשטר רוצה אותנו כעבדים בחלוקת בחלוקת העבודה בכפיה בלי לחלק את הצמיחה בשווה, ככה רבים הנתינים אחד בשני = הפרד ומשל.
     ב. אי אפשר להיות עבד לאלוהים, אם לאלוהים – בתכלס, אין לו ריבונות על האדם. ולכן הדתות השקריות והנאורות כמו שפינוזה טען ש"אין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון" (המאמר תיאולוגי מדיני – שפינוזה) ולכן הנבל והטוטליטר שפינוזה, טען שצריך ריבון אדם על אדם.
     למדנו השבת בפרשת בראשית על שני בני חורין שבואו לתת מתנה לאלוהים. לאחד שדווקא הממציא את המושג לתת מתנה לאלוהים, הוא לא נענה על ידי האלוהים = קין, ודווקא הבל שהעתיק את המושג מאחיו, הוא דווקא כן נענה מהאלוהים. ובסוף זה גרם לרצח הראשון ורצח של אחים.
     אייך לעזאזל לומדים אגדה\מטפורה כזו? הרי כפשוטו של סיפור, קין היה תמים ומכבד, והמציא את הכרת הטוב לאל, אז למה האל מאתגר אותו ומביא לו לבסוף לרצוח את אחיו מקנאה? ואחריו האל מגיע כתמים, כאילו הוא לא אשם בהכל, ושואל איפה אחיך?! ועוד זועק "קוֹל דְּמֵי אָחִיךָ צֹעֲקִים אֵלַי מִן הָאֲדָמָה" ?!
     הרבה קולמוסים נשברו להסביר את המטפורה המקראי כאן. אבל רק חדי עין ראו את הפשט הפשוט שהמקרא רוצה להשכיל אותנו.
     ובכן, במה עסק קין?! "עובד אדמה"
     והבל?! "רועה צאן"
     "וַיְהִי-הֶבֶל, רֹעֵה צֹאן, וְקַיִן, הָיָה עֹבֵד אֲדָמָה."
     נשים לב, שרועה צאן חייב להיות בחשיבה פילוסופית חברתית, שהטבע של כולם. מה שאין כן עובד אדמה חייב להיות בחשיבה שיש לאדם זכות קניין בטבע = טריטוריה.
     קין לא במקרה נקרא קין במטפורה המקראי. קין מלשון קניין ובאמת הוא עובד אדמה. ואין עובד אדמה בלי שהוא חושב הלכה למעשה שהאדמה שלו ויעמוד עם חרב להגן על הטריטוריה.
     נשים לב שגם אצל הבעלי חיים יש את החלוקה הזו, יש את הנוודים שהם אוכלי עשב ויש את בעלי הטריטוריה שהם טורפים\רוצחים.
     "הבל" מתחבר עם הנוודים הלא טורפים. "קין" נהפך לגנב = גונב אדמה לעצמו.
     עכשיו, נכון שהוא ממציא את המתנות לאל, אבל הוא ממציא את זה בכדי לכפר על עצם הגניבה. כלומר כל הרצון שלו לתת לאל מתנה בא מהצד של להחניף לאל שיכפר לו או יצדיק לו את הגניבה. ולכן המטפורה המקראי לא יכולה להסכים לו.
     "קין" פילוסופית מבין שהאל לא עמו, אלא דווקא עם אחיו הבל, ואז הוא רוצה להרוג אותו. כלומר הוא למעשה הורג את אחיו והורג את האל עצמו. כלומר קין מבין שבכדי להרוג את הבל הוא חייב להרוג קודם את האל. וזה לעומק הסיבה למה המשטרים של הנאורות הורגים קודם את האל ואחר כך שולטים בבני אדם ביד רמה. שפינוזה הרג את האל בזה שטען שהאל הוא רובוט דטרמיניסטי. "אלוהים פועל ומנהיג את הכל מתוך ההכרח של טבעו ושלימותו בלבד והחלטותיו ורציותיו הן אמיתות נצחיות וכרוך בהן תמיד ההכרח"
     והיות שהאל הוא רובוט, ולכן "אין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון"
     המסקנה של הנוכל שפינוזה: שהמשטר חייב "לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט"
     ג'ון לוק גם מוכיח מהמקרא מתוך בורות, שלבעלי הטריטוריה יש זכות להרוג או לשעבד לכל החיים, את כל מי שפולש לטריטוריה שלו.
     תשים לב אייך אפי' בתקופת הנאורות הנבלים מגייסים את המקרא ואת האל, בכדי לשעבד את האדם. ולהצדיק את הטריטוריה ואת הרצח והכיבוש.
     שפינוזה הנבל הולך יותר רחוק ואומר בגלוי שצריך לגייס את הדת לטובת המשטר ושיעבוד האדם:
     "ושממנו (מהתיאולוגיה) באה נחמה רבה לאלה שאין כוחם גדול בתבונה, ושממנו צומחת לה למדינה תועלת נכבדה,,,,,, רצוני לציין כאן במפורש לענין התועלת והנחיצות של כתבי הקודש, כי בעיני היא גדולה עד מאוד. כי לפי שאין בידנו לתפוס באור הטבעי, שהציות הפשוט הוא דרך הישועה,,,,, הרי שכתבי הקודש הביאו נחמה גדולה מאוד לבני תמותה. הלא כולם בלי יוצא מהכלל יכולים לציית, ומעטים מאוד בלבד, בהשוואה לכל המין האנושי, הם אלה הרוכשים הרגל של מידות טובות לפי הדרכת התבונה בלבד, ולכן אלמלי לא הייתה לנו עדות זו של כתבי הקודש, היינו מסופקים בישועתם של כמעט כל האנשים."
     לסיום: בני אנוש במיוחד אלה שאליל הכסף – האליל השולט הבלעדי על בני אנוש – מכנס אצלם את כל ההון האנושי. כלומר העשירים עד ימינו אנו נותנים צדקה = קרבן לאל. והם חושבים שהאל נענה להם. שהם רואים שהאל לא נענה להם (כלומר מבינים בעצמם את השקר ואת החניפה, ורואים שההמונים לא משתכנעים להיות להם עבדים), אז הם גורמים למלחמות.
     ראה את המאמרי בשם "צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !"
     https://socialrevolutioninhumanthinking.wordpress.com/2017/01/25/%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA/
     ראה גם את המאמר שכתבתי נגד החוק שאוסר לאגור מים או מי גשם. מאמר בשם "תבעתי את אלוהים לדין"
     https://socialrevolutioninhumanthinking.wordpress.com/2017/01/26/%D7%AA%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9F/

     אהבתי

     1. arikbenedek

      אבל באמת אין לי שום ענין לדון אתך. הבעיה הראשונה הינה אורכן של התגובות שלך, בהן אתה עסוק בעיקר ב"להראות" כמה חכם, משכיל ומכיר את ספרות העולם. לא מעודד אותי לקרוא. אז אני לא קורא, וכך גם לא מגיב לדבריך. דבר שני – נקודת המוצא שלך היא "יש אלוהים" שלי "אין אלוהים", זו נקודת מוצא שקובעת את האופי בו יוצגו הדברים, ואשכרה זה לא מעניין אותי לדון בזה, אפילו רק "אינטלקטואלית".

      אהבתי

      1. max maxmen

       זה בסדר, אני לא דן עמך בכלום, אני דן בתוכן שלך בשביל הגולשים היקרים. אז אתה יכול להירגע. אתה כנראה עוד לא קולט מהי דיון אינטרנטי. אנחנו הכותבים, הם רק פונקציה בשביל הגולשים להשכיל. הרי אנחנו רק ישות ווירטואלי שאף אחד לא מכיר אישית ולא נקבל על כך פרסים וכבוד.

       ובכן הנקודה המוצא שלי שאנו בן חורין אפי' שהשופט ברק טוען שאין לנו זכות מוקנה לנשום.
       וכן גם אתה יוצא מנקודת ההנחה שיש אלוהים, אתה פשוט לא מסוגל אינטלקטואלית להכיל את זה. ואני הסביר לך את זה בטוב טעם.
       שאתה טוען שאתה אתאיסט, אתה בעצם משקר לעצמך בלי מודע. הרי מדע אתה עושה מדע, שפה, אתה מדבר עם שפה. ואת כל זה אתה עושה מנקודת המוצא שיש לכל בן אנוש כולל הטבע המדומם, את אותו בינה אחדותית = 1+1=2. כלומר שאתה מדבר עם הזולת וממציא שפה אתה מניח מראש שיש לנו את אותו בינה אחדותית. שאתה עוסק במדע, אתה עושה את זה עם מתמטיקה ולוגיקה = אחדות הבינה.
       ובתכלס איפה האלוהים ביהדות מיוצגת בעולם?! "מי שלא חס על כבוד קונו (כבוד האלוהים) טוב לו שלא נברא!!" (משנה בחגיגה). ומיהו כבוד קונו (כבוד האלוהים)?! שכלו של אדם !!! (רמב"ם על המשנה)
       עוד אחד: "המלאך בין אדם לאלוהיו, הוא שכלו" (אבן עזרא בהקדמה בפירושו את המקרא).
       עכשיו תאמר לי שאין אלוהים?! הרי אתה מדבר עם הטבע הדומם עם שכלך = מתמטיקה ולוגיקה, שזה כבוד קונו של האל בעולם.

       ההבדל בין האומות מאז פילוסופי יוון, לבין היהדות, היא שהאומות מנצלים את האל בשביל ידע = כוח = נשק להשמדת המונים. והיהודים מנצלים את האל בשביל מוסר וערכים נצחיים.
       האומות כופים את עצמם על בני אנוש קרי הם טוענים שהם האלוהים\הריבון. היהדות נלחמת נגדם בשביל חירות האדם וטוענת שהאל הוא הריבון = שכלך הוא הריבון עליך ולא השופט ברק שחושב שאין לך זכות מוקנה לנשום בלעדיו.

       לגבי אריכות דברים
       כן, זה ידוע שבני המשטרים לא מסוגלים לזה. ולכן עושים להם סרטים במקום ספרים.

       אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.